Od 24 lipca 2012 r. w siedzibie O?rodka Kszta?cenia Zawodowego w Opatowie przy ul. ?mielowskiej 4 w ramach realizowanego przez Gmin? Iwaniska / O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach Projektu „Nowy zawód mam – program aktywizacji spo?ecznej i zawodowej klientów pomocy spo?ecznej” rozpocz??y si? szkolenia zawodowe dla 11 kobiet w zakresie „Fryzjer” - szkolenie w ilo?ci 140 godz.
Szkolenie b?dzie obejmowa?o zaj?cia teoretyczne i praktyczne.