Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

    W dniu 31 maja 2012r. w siedzibie O?rodka Pomocy Spo?ecznej
w Iwaniskach odby?o si? spotkanie informacyjno promocyjne w ramach realizowanego przez Gmin? Iwaniska/O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach Projektu pn. Nowy zawd mam program aktywizacji spo?ecznej i zawodowej klientw pomocy spo?ecznej.
   Spotkanie mia?o na celu zaprezentowanie zakwalifikowanym na ten rok uczestniczkom, dotychczasowych osi?gni?? w ramach realizowanego przedsi?wzi?cia oraz za?o?e? na rok 2012.
    Celem g?wnym dzia?a? jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez bezrobotne kobiety, b?d?ce klientami pomocy spo?ecznej.
 W bie??cym roku zosta?o zaplanowane obj?cie wsparciem w ramach realizowanego projektu 11 kobiet.
    Na spotkaniu panie wype?nia?y dokumenty, ktre wchodz? w sk?ad dokumentacji realizowanego projektu.


Dla uczestnikw projektu zaplanowano nast?puj?ce formy wsparcia:

  1. wsparcie psychologiczne,
  2. doradztwo zawodowe,
  3. kurs zawodowy: fryzjer.
  4. wyjazdy integracyjno-edukacyjne

Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Dzia?anie: 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia?anie: Poddzia?anie 7.1.1.Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 39631